ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทและบริษัทในเครือ ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมเรียกว่า “บริษัท”) มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์/บริการหรือเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าจะในนามส่วนบุคคลหรือในนามองค์กรก็ตาม        ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทเมื่อท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท และแจ้งให้ท่านทราบถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมซึ่งรวมถึงข้อมูลที่บริษัทได้มาจากการที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัท หรือเป็นผู้แทน/ผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าของบริษัท เหตุผลในการเก็บรวบรวม วิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                  เว็บไซต์ของบริษัทเหมาะสำหรับบุคคลอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บริษัทจะไม่จงใจเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

                  บริษัทมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

                        ข้อมูลที่ระบุตัวตน: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวตนของท่านได้เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า วันเดือนปีเกิด เลขและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ชื่อผู้ใช้งาน (username) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุตัวบุคคล

                        ข้อมูลติดต่อ: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ 

                        ข้อมูลการทําธุรกรรม: ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง รายละเอียดเกี่ยวกับการชําระเงินให้แก่หรือจากท่าน บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชําระเงินผ่านบัตรของท่าน การติดต่อของท่านกับบริษัท และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท

                        การวิจัยทางการตลาดและข้อติชมจากท่าน: ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านแชร์กับบริษัทโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการกับบริษัท เช่น ความต้องการและความสนใจของท่าน ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านที่ให้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการทำวิจัย และ/หรือสำรวจความคิดเห็นทางการตลาด หรือ ข้อมูลการติดต่อของท่านซึ่งท่านให้บริษัทไว้เพื่อใช้ส่งข่าวสารและการอัพเดทต่างๆ ของบริษัท   

                        ข้อมูลโปรไฟล์: ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ การซื้อหรือคําสั่งซื้อของท่าน ความสนใจหรือการตั้งค่า ความคิดเห็นหรือการตอบกลับแบบสํารวจของท่าน

                        ข้อมูลที่ได้จากบริการช่วยเหลือลูกค้า: หมายถึงการสื่อสารใดๆ กับพนักงานของบริษัทเพื่อการให้บริการต่าง ๆ เช่น บันทึกการติดต่อ การร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาท อีเมล หรือ จดหมายที่ท่านส่งให้บริษัท และบันทึกข้อติชมของท่านและคำปรึกษาใด ๆ ที่บริษัทได้ให้แก่ท่าน

                        รายละเอียดของผู้อื่นที่ท่านให้ไว้: รวมถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทที่บริษัทอาจมีหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือข้อมูลติดต่อของบุคคลเหล่านั้น

                  บริษัทไม่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ เกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม รวมทั้งข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

                  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านมาจากหลายแหล่งดังนี้

                        ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัท: เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ในแบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่บริษัทส่งให้ท่าน

                        ข้อมูลที่บริษัทสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวท่าน: ซึ่งรวมถึงข้อมูลการขายและการตลาด เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการที่ท่านได้รับและที่ท่านเลือก ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลเสียง เช่น ข้อมูลบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างท่านกับพนักงานของบริษัทในขณะให้บริการ และข้อมูลกล้องวงจรปิด เป็นต้น

                        ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น: เช่น ข้อมูลที่บริษัทได้รับมาจากคู่ค้าทางธุรกิจและ/หรือข้อมูลที่ท่านแชร์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ

หากท่านไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทแจ้งแก่ท่านว่าจำเป็น บริษัทอาจจะไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่ท่านต้องการได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัทมีข้อจำกัด ถูกระงับ ถูกยกเลิก หรือถูกต้องห้าม แล้วแต่กรณี

                  หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่บริษัทหรือท่านได้ทำการร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ท่านยืนยันกับบริษัทว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเข้าใจถึงเงื่อนไขในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทและท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                  บริษัทอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น (ฐานการประมวลผล”)

                  ฐานการประมวลผลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ มีอยู่หลายฐานขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล และประเภทของข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล

บริษัทจะอ้างฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

·       มื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน

·       เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

·       เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และ

·       เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                  กิจกรรมการประมวลผลบางกิจกรรมอาจอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีเช่นนี้ บริษัทอาจจะอาศัยฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งเเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงฐานการประมวลผลเป็นไปดังตารางนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผล

การขายผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการ

·      เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน

·       เพื่อให้บริการและ/หรือขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ท่าน

·       เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่านหรือธุรกิจของท่าน

·       เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของท่าน

·       เพื่อการตามหนี้ที่ค้างชำระต่อบริษัท (หากมี)

·       เพื่อเป็นการศึกษาว่าท่านมีการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทหรือขององค์กรอื่น ๆ อย่างไร

·       เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงได้รับ

·       เพื่อเป็นการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ

·       เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน

·       เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

 

เรียกดูช้อมูลทั้งหมด

Gallery