ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์ บริษัทฯ ใคร่ขอมอบของสมนาคุณให้กับผู้โชคดี 12 ท่าน จากการสุ่มรายชื่อ เป็นบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส จำนวน 12รางวัล โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังนี้

 

ลำดับที่ ผู้ที่ได้รับรางวัล บัตร ของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รางวัล
1. คุณณัฐชนัย พรมนนท์
2. คุณศราวุธ  โนมายา
3. คุณวรางรัตน์ ทรงแสงปัญญากุล 
4. คุณวรางคณา ตระกูลพิบูลชัย

 

ลำดับที่ ผู้ที่ได้รับรางวัล บัตร ของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท จำนวน 8 รางวัล
   
1. คุณTanasit Tungpaiboonpongsa
2. คุณบนนภา  บุตรคำ 
3. คุณวิชิต เทียนมณี
4. คุณสักดา บุญสีโรจน์
5. คุณอรอนงค์ กุลโคตร
6. คุณวิชญารัตน์ สิริโชควรกิตติ์ 
7. คุณอุบลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาล
8. คุณอารินทร์ ไหลเตื่อย  

 

         ซึ่งทีมงานได้จัดส่งของที่ระลึกให้ท่านตามข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบสอบถาม เมื่อท่านได้รับแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มตอบรับของรางวัลและส่งกลับมาที่ Email : center@sithiphorn.com หรือแฟกซ์ หมายเลข 02-433-1679, 02-434-9510 จักขอบพระคุณยิ่ง

            บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนในการให้บริการกับคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณตลอดไป

 

 

        

 

Gallery